Dnes je:Nabídka služeb


Vlastníte nemovitost v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi a okolí a nemáte čas o ni pečovat? Přenechte starosti nám. Naše společnost nabízí osobám a společnostem vlastnícím nemovitosti komplexní servis v oblasti jejich správy a údržby. Zajišťujeme správu a údržbu nemovitostí od odborného ekonomického a technického servisu, vedení účetnictví, vytápění přes pravidelné revize až po havarijní servis a úklidové služby. Používáme moderní firemní software, který umožní našim klientům online informace o správě domu.

Technická správa nemovitostí
V oblasti technické správy a údržby budov zajišťujeme:
• bezpečný chod nemovitosti - kompletní údržbu nemovitostí, provádění pravidelných revizí a případné odstranění závad v nich popsaných, plánování revizí,
• pravidelná kontrola technického stavu nemovitosti a odstranění zjištěných závad, návrh řešení v případě větších oprav,
• jednání s dodavateli energií (voda, kanalizace, plyn, teplo, elektrická energie), jejich evidence, vykazování, popř. uzavírání smluv s nimi,
• jednání s ostatními dlouhodobými dodavateli (odečty a rozúčtování, telefon, internet, výtah), popř. zajištění těchto služeb,
• zákonem předepsané prohlídky a revize vyhrazených technických zařízení (výtahy apod.),
• údržba a 24h havarijní servis v urgentních případech, kvalitní tým spolupracovníků – řemeslníků,
• v případě vašeho zájmu převezeme i odpovědnost za výrobu a rozvod tepla ve vašem objektu. (Provozování zdrojů a rozvodů tepla provádíme na základě licence i koncese), zákonné revize, prohlídky a zkoušky kotlů, kotelen apod.
• celkový úklidový servis nemovitostí, úklid sněhu či vyklízecí práce,

Ekonomická a administrativní správa nemovitostí (vedení účetnictví)
Zajišťujeme:
• vedení účetnictví v předepsaných intervalech v plném rozsahu podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění všech dalších legislativních předpisů, např. vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
• sestavování roční účetní uzávěrky, přípravné uzávěrkové práce, kontrola převodu zůstatků z předchozího účetního období, inventarizace, doúčtování operací k poslednímu datu období, zjištění hospodářského výsledku, výpočet daně z příjmů, uzavření účetních knih
• vyhotovení podkladů pro schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu, o celkové výši příspěvku na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků
• vyhotovení účetní závěrky, soubor finančních výkazů: rozvaha, výkaz zisků a ztrát, včetně přílohy o celkovém hospodaření v rozsahu vyžadovaném legislativou, popř. přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, popř. sestavování čtvrtletních účetních uzávěrek
• roční rozúčtování nákladů za SVJ/BD a za jednotlivé vlastníky jednotek zvlášť, vyúčtování záloh,
• vedení účetní evidence bankovního konta při respektování výhradního přístupu k němu jen ze strany pověřených osob
• vedení účetní evidence hmotného majetku
• zpracování faktur vydaných, přijatých, pokladních a bankovních dokladů, kontrola správnosti a náležitostí dokladů, práce se saldokonty odběratelů, dodavatelů
• sestavování soupisky plateb podle jednotlivých vlastníků s možností uvedení jejich spojovacích čísel SIPO
• měsíční nahlašování neplatičů nájemného a záloh na služby určenému zástupci SVJ/BD
• změny předpisů plateb, inflační růst, změna majitelů jednotek, výrazná změně vstupních nákladů během roku
• personální agenda, zpracování mezd, popř. agenda exekucí
• zpracování výstupů pro úřady a instituce, statistické výkaznictví
• příprava dokladů pro úvěry, dotace
• příprava dokladů pro archivaci
• příprava podkladů pro případné právní spory, vymáhání pohledávek
• výkon funkce předsedy společenství vlastníků,

Rozvoj nemovitostí
V případě zájmu vám zajistíme:
• přípravu projektů energetických úspor (včetně využití metody EPC), doporučení vhodných dotačních titulů a administraci žádostí,
• projektovou dokumentaci na větší změny budov a rekonstrukce a potřebnou investorskou činnost,
• vypracování Energetických auditů, posudků a průkazů energetické náročnosti budov v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,
• instalaci a provoz kvalitních Elektronických zabezpečovacích systémů (EZS) a Elektronických požárních systémů (EPS), včetně napojení na pult centrální ochrany (PCO).

Pokud si z naší nabídky vyberete, rádi Vám vypracujeme přesnou kalkulaci na základě Vašich požadavků.

Nabídku si můžete stáhnout z tohoto odkazu

Nahlášení poruchy


NON STOP 24h/365dní

+420 778 762 967Napište nám